Никаква част от съдържанието на статиите и книгите в този блог сайт не може да бъде разпространявана под каквато и да е форма, без писменото съгласие на автора акад. Божидар Палюшев.

За акад. Б. Палюшев


Професионална автобиография на академик Божидар Палюшев 

Божидар Палюшев е роден на 08.01.1941 г. в София. Научните му интереси и работи са в областта на теоретичната и ядрената физика, математиката, философията на науката, политологията, икономиката и християнското богословие. Завършил е висше образование по теоретична и ядрена физика в Букурещкия университет, Румъния. Защитава докторска дисертация по теория на елементарните частици в Московския държавен университет в Русия.
През 1972 г. е работил в Института за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика и във Философския Институт на БАН. След 1989 г. той е натоварен от новата демократична власт да чете лекции по Основи на Политологията, която измести преподаваната до тогава Марксиска философия. Лекциите той изнася пред студентите-юристи от Благоевградския Югоизточен Университет, през периода от 1991 до 1994 г. Издаден е и негов учебник „Основи на политологията”, възприет като учебно помагало в редица български университети и висши учебни заведения. През 1995 г. е издигнат за член на Руската Академия на Науките. Автор е на много научни статии, побликувани в редица авторитетни международни списания. Написал е поредицата от книги „Физика на Бога”, в седем отделни тома. Някои от тях са преведени на Англииски, Руски и Корейски езици. Той е автор също така и на получилите популярност в България книги „Теорията на интелигентня дизайн срещу дарвинизма”, „Теория на квантовата гравитация и космическия разум”, „Грешките на херметизма, шифърът на да Винчи и Истината за Иисус”, „Въведене в универсалното християнско богословие – 1 и 2 част”, „Информационното общество”, „Философия на геометрията”, „Световната конспираця в глобалната икономика и човешката култура” и в съавторство „Световната конспираця 2”.
Теоретичните идеи разработени от Б. Палюшев намериха приложение в много области. С помощта на Руски, Украински и Български специалисти и инженери е разработена т. нар. „Торсионна тежнология”, която се оказва много ефективна например при получаването на топлинна енергия и пречистването на водите. Новите идеи намират приложение и в разработваната през последните 2 дисетилетия теория на креационизма, известна на запад още и като теория на интелигентния дизайн.
Във богословските си изследвания Б. Палюшев използва новите си идеи, вярвайки че академичните бобословски анализи могат в крайна сметка да подпомогнат процеса на сближението, примирението и обединението на отделните християнски църкви и деноминации.
Понастоящем академик Палюшев работи в най-големия икономически институт - London School of Economics, в секцията по философия на науката.